Jordan - Whangarei

To promote and encourage our kaiako to korero Maori by giving them the skills and resources to use.
To promote and encourage our kaiako to korero Maori by giving them the skills and resources to use