Karen - Waitomo

Photo of Karen - Waitomo
Karakia on the beach.
Karakia on the beach. Learnt a new whakatauki.