Seido - Tāmaki Makaurau

Photo of Seido - Tāmaki Makaurau
Osu and kia ora!
Osu and kia ora! We shared a te reo Māori word for "stance" - Tū Ngā! or We stand!